Miło nam poinformować, że spółka A+ Ceramics uzyskała finansowanie na działania związane z internacjonalizacją w ramach projektu: „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”  współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.


Projekt zakłada wsparcie finansowe czynności podejmowanych  celem wejścia na rynki zagraniczne oraz nawiązania współpracy z partnerami z zagranicy, w roku bieżącym oraz 2018. W ramach planowanych w projekcie działań przedstawiciele spółki A+ Ceramics będą uczestniczyć w szeregu konferencji branżowych, targów, wystaw i giełd kooperacji. Między innymi: